sábado, 26 de enero de 2013

exercicios con solucións galego 4º eso 1ª avaliación (parte 2)


1. Explica que funcións da linguaxe aparecen nas seguintes mensaxes:
Ex: Cala!: función apelativa, pois pretende influír na conduta do receptor ou movelo a facer algo, mediante unha oración imperativa.
a) A terra é redonda.
b) Amar é un verbo.
c) Toma un refresco.
d) Me pasas o sal?
e) Es un parvo!
f) Diga?
g) Os teus dentes, perlas brancas.

2. identifica os constituíntes de cada forma verbal : lexema, vt, mmt, mnp 
Forades:  
Viñeches:  
Puxesen.  
Fagas.  
Couberon.  

3. analiza morfolóxicamente estas palabras:
Inxusto:  
Bombeiros:  
Gatiño:  
Poidan:  
Andaremos:  
 Bisilábico:  

4. Comenta o significado denotativo das seguintes palabras e, a continuación, engade os posibles significados connotativos que se lles asocian normalmente:
- praia:
- exame:
- biblioteca:
- cidade:
- quenlla:
- vermello:
- felpudo:
- música:
- outono:

5. Elabora un cadro no que sinales os semas compartidos e distintivos das seguintes palabras pertencentes ao campo semántico dos deportes: baloncesto, vela, natación, fútbol, tenis.

6. COMPLETA as seguintes palabras con "B" ou "V":
___áter     ___ermello     ___esgo     ___erza     ___im___io     ___oda     ___oitre     ___ulto     a___elá a__eleira      automó__il      ___aldeirar      ___aleirar      __aleiro      ___enia      ___irollo      ___iruxe    __ol__oreta     chi__o     dé___eda     dú__ida     a__ultar     con__oi     cor__eta     co__arde    co__ardía chu__asco      chu__asqueiro      de___alar      de__ecer      escara__ello      escar___ar      es___elteza es___elto     gara___anzo     ga__ián     gra___ar     gra___ación     gra___ado     gra___ata     pa___illón pel___e     tre___o     __aixela     fi___ela     mara__illa     mara___illar     mara___illoso     mó___il mo___iliza___le     mo___ilización     mo___ilizado     mo___ilizar     ou___ear     pe___ida     re___entar ri___eira     tro___ador     ace___ro     adi___al     a___ó     a___ogacía     a___ogado     a___oengo a___ogar     á___rego     a___ogado     a___ultado     ___aixela     ___alado     ___aranda     ___arrer
___arredoiro     ___asoira     ___asoirada


7. Poñer b ou v ás seguintes palabras, segundo lles corresponda
SOLUCIÓNS

 Respostas do exercicio 1
a) A terra é redonda: función representativa, transmite información mediante unha oración enunciativa.
b) Amar é un verbo: función metalingüística, fala da propia linguaxe.
c) Toma un refresco: función apelativa, pois pretende influír na conduta do receptor ou movelo a facer algo, mediante unha oración imperativa.
d) Me pasas o sal?: función apelativa, pois pretende influír na conduta do receptor ou movelo a facer algo, mediante unha oración interrogativa.
e) Es un parvo!: función expresiva, manifesta a emoción ou estado de ánimo do falante.
f) Diga?: función fático, inicia unha comunicación mediante muletas ou frases feitas.

2.
Forades: Raíz: fo-. VT: Ø. MMT: -ra-. MNP: -des.
Viñeches: Raíz: viñ-. VT: -E-. MMT: Ø. MNP: -ches.
Puxesen. Raíz: pux-. VT: -E-. MMT: -se-. MNP: -n.
Fagas. Raíz: fag-. VT: Ø. MMT: -a-. MNP: -s.
Couberon. Raíz: coub-. VT: -E-. MMT: Ø. MNP: -ron.

3.
Inxusto: in-: morfema, dependente, derivativo, prefixo + -xust-: lexema + -o:
morfema dependente constitutivo (xénero masculino).
Bombeiros: bomb-: lexema + -eir-: morfema dependente derivativo sufixo + -o-:
morfema dependente constitutivo (xénero masculino) + -s: morfema dependente
constitutivo (número plural).
– Gatiño: gat- lexema + -iñ-: morfema dependente facultativo diminutivo + -o:
morfema dependente constitutivo (xénero masculino).
– Poidan: poid-: raíz ou lexema (R) + -a-: morfema modotemporal (MMT) + -n:
morfema número-persoal (MNP).
– Andaremos: and-: raíz ou lexema (R), -a-: vogal temática (VT), -re-: morfema
modo-temporal (MMT); -mos: morfema número-persoal (MNP).
 – Bisilábico: bi-: morfema dependente derivativo prefixo + -silab-: lexema + -ic-:
morfema dependente derivativo sufixo + -o: morfema dependente constitutivo
(xénero masculino).

4.
Solución:
- playa: significado denotativo: 'ribera del mar o de un río grande, formada de arenales en superficie casi plana'; significados connotativos: verano, diversión, vacaciones, relajación, etc.
- examen: significado denotativo: 'prueba que se hace de la idoneidad de una persona para el ejercicio y profesión de una facultad, oficio o ministerio, o para comprobar o demostrar el aprovechamiento en los estudios'; significados connotativos: estudio, esfuerzo, dificultad, nervios, etc.
- biblioteca: significado denotativo: 'institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos'; significados connotativos: silencio, trabajo, lectura, respeto, cultura, etc.
- ciudad: significado denotativo: 'conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas'; significados connotativos: ruido, aglomeraciones, anonimato, oportunidades, superpoblación, etc.
- tiburón: significado denotativo: 'pez selacio marino, del suborden de los Escuálidos, de cuerpo fusiforme y hendiduras branquiales laterales. La boca está situada en la parte inferior de la cabeza, arqueada en forma de media luna y provista de varias filas de dientes cortantes. Su tamaño varía entre cinco y nueve metros y se caracteriza por su voracidad'; significados connotativos: persona ambiciosa que a menudo actúa sin escrúpulos y solapadamente; ferocidad, peligro, miedo.
- rojo: significado denotativo: 'encarnado muy vivo; primer color del espectro solar'; significados connotativos: en política, radical, revolucionario; en colores, amor, pasión, fuerza, sentimiento.
- felpudo: significado denotativo: 'estera gruesa y afelpada que se usa principalmente en la entrada de las casas a modo de limpiabarros, o para pasillos de mucho tránsito'; significados connotativos: persona que se deja apabullar, demasiado servicil y dócil.
- música: significado denotativo: 'melodía, ritmo y armonía, combinados'; significados connotativos: placer, alegría, tranquilidad, fiesta, etc.
- otoño: significado denotativo: 'estación del año que, astronómicamente, comienza en el equinoccio del mismo nombre y termina en el solsticio de invierno'; significados connotativos: período de la vida humana en que esta declina de la plenitud hacia la vejez; melancolía, tristeza.


5.
 sema compartido : deporte    
 sema distintivo :                     
baloncesto  : De equipo , Con pelota
vela :  Acuático, De equipo                                                                   
natación : acúatico, de equipo ou non                        
fútbol : de equipo, con pelota                                                   
tenis : de equipo ou non, con pelota 

6.
 Váter, vermello, vesgo, verza, vimbio, voda, voitre, vulto, abelá, abeleira, automóbil, baldeirar, baleirar, baleiro, benia, birollo, viruxe, bolboreta, chibo, débeda, dúbida, avultar, convoi, corveta, covarde, covardía, chuvasco, chuvasqueiro, devalar, devecer, escaravello, escarvar, esvelteza, esvelto, garavanzo, gabián, gravar, gravación, gravado, gravata, pavillón, pelve, trevo, vaixela, fibela, marabilla, marabillar, marabilloso, móbil, mobilizable, mobilización, mobilizado, mobilizar, ouvear, pebida, rebentar, ribeira, trobador, acevro, adival, avó, avogacía, avogado, avoengo, avogar, ávrego, avogado, avultado, vaixela, valado, varanda, varrer, varredoiro, vasoira, vasoirada.

7.
    
 1. avogado
 2. voda
 3. baleirar
 4. barallar
 5. bolboreta
 6. varexar
 7. vasoira
 8. deber
 9. dúbida
 10. cravar
 11. beixar
 12. trobador
 13. banal
 14. verruga
 15. orballo
 16. bater
 17. bévera
 18. vexiga
 19. vasco
 20. balea
 21. gabear
 22. escaravellar
 23. debullar
 1. vacaloura
 2. ouvear
 3. biscoito
 4. bocoi
 5. beira
 6. baixar
 7. carballo
 8. sarabia
 9. bisavoa
 10. buraco
 11. bufar
 12. pobo
 13. cóbado
 14. debullar
 15. vermello
 16. varrer
 17. rebento
 18. verza
 19. polbo
 20. esvarar
 21. balbordo
 22. salvidade
 23. sobordar
 1. viruxe
 2. verniz
 3. vulto
 4. gravata
 5. cavorco
 6. vimbio
 7. ribeira
 8. mobilidade
 9. gabeta
 10. marabilla
 11. sorber
 12. disolver
 13. obvio
 14. gravadora
 15. voitre
 16. pavillón
 17. vacina
 18. gabián
 19. bravo
 20. acivro
 21. aparvar
 22. nobelo
 23. balde
                        

No hay comentarios:

Publicar un comentario